Άδειες Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Trust and Professionalism Since 1988

Αδεια διαμονης για ιδιοκτητες ακινητων

Γενικές πληροφορίες για την απόκτηση άδειας διαμονής:

1) Μετά από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται πενταετή άδεια διαμονής, εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, σε πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι:

  • Έχουν νόμιμα εισέλθει στην χώρα με Θεώρηση Εισόδου
  • Διαθέτουν προσωπικά, την εξ ολοκλήρου κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα αξίας €250,000. Στην περίπτωση όπου το ακίνητο κατέχεται εξ αδιαιρέτου, η άδεια χορηγείται μόνο εάν οι συνιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι οι σύζυγοι του επενδυτή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής έχουν οι αιτητές που κατέχουν μερίδιο στην ακίνητη ιδιοκτησία, αξίας €250,000.
  • Διαθέτουν την εξ ολοκλήρου κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου.
  • Έχουν συνάψει, τουλάχιστον για δέκα χρόνια, μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα
  • Έχουν συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 1652/1986 «Σύμβαση της χρονoμερισματικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων»

2) Η ελάχιστη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και το τίμημα των μισθώσεων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, καθορίζεται στις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250,000).

«Το τίμημα πρέπει να καταβληθεί με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, τραπεζικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή πιστωτικού ιδρύματος που εποπτεύεται από την κεντρική, Τράπεζα της Ελλάδος»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η αξία της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας μπορεί να αναπροσαρμοστεί και θα προκύπτει από την αξία που αναγράφεται στα αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή στις συμβάσεις μίσθωσης.

3) Στους πολίτες τρίτων χωρών, παρέχεται η δυνατότητα εκμίσθωσης των ακινήτων που κατέχουν.

4) Ο εν λόγω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται από τα μέλη της οικογένειας του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Η εν λόγω Άδεια Διαμονής, ανανεώνεται κάθε πέντε έτη.

Μέλη της οικογένειας νοούνται:

  • O/η σύζυγος
  • Τα εξαρτώμενα τέκνα των συζύγων ή των συντρόφων, μέχρι των 21 ετών
  • Γονείς των συζύγων/συντρόφων

5) Η άδεια μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διάρκεια ισχύος, κάθε φορά, νοουμένου ότι, η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του πολίτη τρίτης χώρας ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της παραγράφου 1 και πληρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής.

«Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε άλλο πολίτη τρίτης χώρας δίνει το δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.»

6) Οι αιτητές υποχρεούνται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα μία φορά, για να προσκομίσουν βιομετρικά στοιχεία.

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force