Φορολογικός Σχεδιασμός

Trust and Professionalism Since 1988

Φορολογικος Σχεδιασμος

Οι  στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού είναι σημαντικό μέρος κάθε επιχείρησης,  και  μέσω  του δικτύου  συνθηκών  αποφυγής  διπλής  φορολογίας  και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, η Κύπρος, ως δικαιοδοσία, είναι πολύτιμο μέρος  φορολογικών δομών ανά το παγκόσμιο.

Οι  Κυπριακές  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης αποτελούν  ουσιώδη  οχήματα  για  την  διεκπεραίωση διασυνοριακών επενδύσεων και εμπορίου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και περαιτέρω, η ιδιότητα της Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει ότι, όλες οι επενδύσεις γίνονται με αποτελεσματικό τρόπο και σε πλήρη συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά νομικά, οικονομικά και επιχειρηματικά πρότυπα.

Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου είναι ιδιαίτερα προνομιακό για την απόκτηση ή ανάπτυξη άυλων περιουσιακών στοιχείων, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Η ομάδα μας μπορεί να σας προσφέρει ειδικά διαμορφωμένες επαγγελματικές συμβουλές για την υλοποίηση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων.

 

Εισαγωγή στον Φόρο Εισοδήματος:

 

 1. Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων:

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Κύπρου εάν έχει παραμείνει περισσότερες από 183 ημέρες κατά το φορολογικό έτος στην Κύπρο.

Ακολούθως της τροποποίησης του νόμου περί Φορολογίας του Εισοδήματος το 2017, άτομα τα οποία έχουν παραμείνει περισσότερο από 60 ημέρες στην Κύπρο και δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλο κράτος και/ή δεν έχουν παραμείνει περισσότερο από 183 ημέρες σε άλλο κράτος, θα θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου εάν πληρούνται τα πιο κάτω κριτήρια:

 1. το άτομο ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση στην Κύπρο και/ή εργοδοτείται στην Κύπρο και/ή κατέχει αξίωμα σε πρόσωπο φορολογικού κάτοικου της Κύπρου, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά την διάρκεια του φορολογικού έτους, και
 2. το άτομο διατηρεί ιδιόκτητη ή ενοικιασμένη μόνιμη κατοικία στην Κύπρο.

Φορολογητέο εισόδημα:

Άτομο το οποίο είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, φορολογείται στο εισόδημα το οποίο αποκτάται από πηγές εντός και εκτός της Κύπρου.

Άτομο το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο, φορολογείται μόνο στο εισόδημα το οποίο αποκτάται από πηγές εντός της Κύπρου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Συντελεστές Φόρου:

Φορολογητέο Εισόδημα (€) Φορολογικός Συντελεστής Πληρωτέος Φόρος (€) Συσσωρευμένος Φόρος(€)
< 19.500 0% 0 0
19.501 – 28.000 20% 1.700 1.700
28.001 – 36.300 25% 2.075 3.775
36.301 – 60.000 30% 7.110 10.885
> 60.001 35%

Το καθεστώς nondomicile:

Σύμφωνα με το καθεστώς non-domicile, εισοδήματα τα οποία υπόκεινται σε καταβολή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα, όπως μερίσματα και τόκοι, εκπίπτουν από την υποχρέωση καταβολής Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα για 17 έτη.

Για να θεωρηθεί ένα άτομο ως non-domicile, θα πρέπει η καταγωγή του (η κατοικία που απέκτησε κατά την γέννηση του και η κατοικία καταγωγής του πατέρα του) να είναι εκτός της Κύπρου.

 

 1. Φορολογική κατοικία εταιρειών:

Εταιρεία θεωρείται ότι είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, εάν ο έλεγχος και η διαχείριση της ασκούνται στην Κύπρο.

Φορολογητέο εισόδημα:

Εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, φορολογείται στο εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός και εκτός της Κύπρου.

Εταιρεία η οποία δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, φορολογείται στο εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός της Κύπρου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Συντελεστές Φόρου:

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.

 

Απαλλαγές:

 • Εισόδημα από μερίσματα – εξ ολοκλήρου (μπορεί να υπάρχει υποχρέωση καταβολής Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα)
 • Εισόδημα από τόκους – εξ ολοκλήρου – εκτός εάν αποκτάται από την διεξαγωγή συνήθους επιχείρησης (μπορεί να υπάρχει υποχρέωση καταβολής Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα)
 • Αμοιβή από εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο από άτομο που δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Κύπρου πριν από την έναρξη της εργοδότησης του, με την μέγιστη χρονική περίοδο για την χορήγηση απαλλαγής τα δέκα (10) έτη για εργοδότηση που άρχισε από 01.01.2012 και τα εισοδήματα υπερβαίνουν τις €100.000 ετησίως. Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το άτομο ήταν φορολογικός κάτοικος της Κύπρου σε οποιαδήποτε τρία (3) ή περισσότερα από τα πέντε (5) φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η εργοδότηση – απαλλαγή ύψους 50%
 • Αμοιβή από εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο από άτομο το οποίο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Κύπρου πριν από την έναρξη της εργοδότησης του, με την μέγιστη χρονική περίοδο για την χορήγηση απαλλαγής τα πέντε (5) έτη που αρχίζουν από 01.01.2012 – 20% με μέγιστη ετήσια απαλλαγή €8.550
 • Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Κύπρου για συνολική περίοδο στο φορολογικό έτος πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου ή σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Κύπρου εργοδότη φορολογικού κάτοικου της Κύπρου – εξ ολοκλήρου
 • Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές που οφείλονται στη διακύμανση συναλλαγματικών ισοτιμιών (forex), εκτός από αυτές που προκύπτουν από την εμπορία συναλλάγματος και παράγωγα συναλλάγματος – εξ ολοκλήρου
 • Κέρδη από την διάθεση τίτλων – εξ ολοκλήρου
 • Οποιοδήποτε κατ’ αποκοπή καθοριζόμενο ποσό το οποίο λαμβάνεται εφάπαξ σε μορφή φιλοδωρήματος επί αφυπηρέτησει, μετατροπή συντάξεως, φιλοδωρήματος λόγω θανάτου ή ως εφάπαξ αποζημίωση λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης – εξ ολοκλήρου
 • Ποσά που λαμβάνονται ως αποπληρωμή από ασφάλεια ζωής ή εγκεκριμένο ταμείο πρόνοιας – εξ ολοκλήρου
 • Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό, υπό προϋποθέσεις – εξ ολοκλήρου

Άλλοι παράμετροι:

 • Εισόδημα από ενοικιαζόμενο ακίνητο – φορολογητέο
 • Εισόδημα από σύνταξη εξωτερικού – φορολογητέο με συντελεστή 5% για ποσά άνω των €3.420 ή με τους πιο πάνω φορολογικούς συντελεστές
 • Εισόδημα από σύνταξη χηρείας που λαμβάνεται στην Κύπρο – φορολογητέο με συντελεστή 20% για ποσά άνω των €19.500 ή με τους πιο πάνω φορολογικούς συντελεστές
 • Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς στην περιουσία ατόμων που έχουν αποβιώσει μετά από 01.01.2000
 • Δεν επιβάλλεται φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας από 01.01.2017
 • Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών στο κέρδος που προκύπτει από την διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο είναι 20%
error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force