Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Trust and Professionalism Since 1988

Εταιρικο και Εμπορικο Δικαιο

Εταιρικές υπηρεσίες:

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την εγγραφή εταιρειών και συμβουλεύει  για  την  διαχείριση  τους στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των κατωτέρω:

 • Σύσταση εταιρείας στην Κύπρο
 • Σύσταση εταιρείας σε άλλες δικαιοδοσίες
 • Παροχή υπηρεσιών αντιπρόσωπου διευθυντή  και καταπιστευματοδόχου
 • Παροχή υπηρεσιών γραμματέα και εγγεγραμμένου γραφείου
 • Διαγραφή, εκούσια εκκαθάριση και μεταφορά έδρας εταιρειών
 • Διαχείριση τραπεζικών θεμάτων

Επιπλέον, παρέχουμε  όλες  τις  υπηρεσίες  κλειδί  για  την  ολοκλήρωση  εμπορικών  συναλλαγών  και συμβουλεύει για όλες τις πτυχές διαχείρισης εταιρειών. Η  εμπειρία  μας, διασφαλίζει τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη, είτε για νεοσυσταθείσα επιχείρηση  είτε  για πολυεθνική  εταιρεία,  οι οποίες ικανοποιούνται με αποδοτικές λύσεις.

Παρέχουμε συμβουλές για όλες τις πτυχές του εμπορικού δικαίου, περιλαμβανομένων των κατωτέρω:

 • Ετοιμασία και έλεγχος  συμβολαίων
 • Παροχή νομικών συμβουλών  για  εταιρικές  αναδιαρθρώσεις
 • Κοινοπραξίες
 • Διασυνοριακές συναλλαγές
 • Καταπιστεύματα
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Εταιρικές διαφορές

 

Περαιτέρω, βοηθούμε και αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία της αίτησης για αδειοδότηση, καθώς και την νομική και γενική υποστήριξη που απαιτείται για ενεργοποίηση της λειτουργίας Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), της ίδρυσης και αδειοδότησης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και άλλων εποπτευόμενων οργανισμών.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία:

Η εφαρμογή του ούτω καλούμενου «IP Box» έχει φέρει την Κύπρο στο προσκήνιο ως μια από τις ιδανικές δικαιοδοσίες για διαφύλαξη και αποτελεσματική φορολογική δόμηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η εθνική νομοθεσία διαμορφώθηκε με σκοπό την παροχή φορολογικών κινήτρων για έρευνα και καινοτομία και έχει τροποποιηθεί για να έχει πλήρη εναρμόνιση με το Άρθρο 5 της έκθεσης «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής. βάσης και της μετατόπισης κερδών (BEPS)» και τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2016.

Περαιτέρω, το ευρύ δίκτυο συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολογίας της Κύπρου παρέχει μια ιδανική ευκαιρία για αποτελεσματική εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Κύπρος είναι μέλος του Διεθνές Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization – WIPO) και έχει επικυρώσει, μεταξύ άλλων, την Διεθνή Σύμβαση των Παρισίων, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, το Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Μαδρίτης, τη Διεθνή Συνθήκη Συνεργασίας για τα Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας και τη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, εξυπηρετεί την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική ως διεθνές εμπορικό κέντρο.

Η ομάδα μας συμβουλεύει και αναλαμβάνει διαδικασίες σε σχέση με όλες τις πτυχές της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, εγγραφής τοπικού, κοινοτικού και διεθνούς εμπορικού σήματος, προστασίας εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, και γενικά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, καθώς και για νομική αντιμετώπιση της καταπάτησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force