Blog

NEWS & PUBLICATIONS

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΕΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο του 2002, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να στερήσει την ιδιότητα πολίτη που έχει εγγράφει ή έχει πολιτογραφηθεί ως πολίτης της Δημοκρατίας, για τους ακόλουθους λόγους:

1. Σε περίπτωση όπου η εγγραφή ή το πιστοποιητικό πολιτογράφησης αποκτήθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος.

2. Σε περίπτωση όπου το εγγεγραμμένο ή πολιτογραφημένο πρόσωπο:

 • Με έργα ή με λόγια επέδειξε, έλλειψη νομιμοφροσύνης ή δυσμένεια στη Δημοκρατία, ή
 • Σε οποιοδήποτε πόλεμο που διεξάγεται από τη Δημοκρατία παράνομα επιδόθηκε σε συναλλαγή ή επικοινώνησε με τον εχθρό ή επιδόθηκε στη διεξαγωγή ή συμμετείχε σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία σε γνώση του διεξαγόταν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τον εχθρό κατά τον πόλεμο αυτό, ή
 • Μέσα σε δέκα (10) χρόνια από την εγγραφή ή πολιτογράφησή του καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε χώρα σε φυλάκιση για ιδιαιτέρως ειδεχθές αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα, νοουμένου ότι η εν λόγω καταδίκη αφορά αδίκημα το οποίο αποτελεί και στη Δημοκρατία αδίκημα το οποίο είναι ιδιαιτέρως ειδεχθές ή ενέχει ηθική αισχρότητα και το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης.

3. Εάν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι το πολιτογραφημένο πρόσωπο διέμενε σε ξένες χώρες γιασυνεχόμενο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών και εάν  κατά την διάρκεια του διαστήματος αυτού δεν:

 • Διατέλεσε καθ’ οιονδήποτε χρόνο στην Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Διεθνούς Οργανισμού του οποίου η Δημοκρατία είναι μέλος, Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
 • Γνωστοποιούσε κάθε χρόνο, κατά τον καθορισμένο τρόπο, σε Προξενείο της Δημοκρατίας την πρόθεσή του να διατηρήσει την ιδιότητα του ως πολίτη της Δημοκρατίας.
 

Blog

NEWS & PUBLICATIONS

ОСНОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ КИПРСКОЕ ГРАЖДАНСТВО МОЖЕТ БЫТЬ АННУЛИРОВАНО СОВЕТОМ МИНИСТРОВ

В соответствии со статьей 113 Закона о регистрации актов гражданского состояния 2002-2019 годов, Совет министров Республики Кипр может вынести постановление об отмене гражданства Кипра по следующим основаниям:

1. В случае получения кипрского гражданства путем обмана, ложного представления или сокрытия любого существенного(ых) факта(ов).

2. В случае, если обладатель кипрского гражданства совершил любое из нижеследующих:

 • Действиями или словами продемонстрировал отсутствие лояльности или позор по отношению к Республике Кипр; или
 • в любой, проводимой Республикой Кипр войне, незаконно участвует в сделке, или связан с врагом, или в обмене информацией с противником, или вовлечен в проведение или участвует в какой-либо операции, которая, насколько ему известно, была проведена таким образом, чтобы помочь противнику в этой войне, или
 • В течение десяти (10) лет после регистрации или натурализации гражданин Кипра был осужден в любой стране за особо отвратительное преступление или преступление, связанное с моральной непристойностью, при условии, что данное осуждение является преступлением, которое представляет собой особо отвратительное правонарушение или сопряжено с моральной непристойностью в Республике Кипр и предусматривает наказание в виде лишения свободы, или.

3. Если Совет министров удостоверится в том, что гражданин Кипра обычно проживает в других странах в течение непрерывного периода времени продолжительностью в семь (7) лет и если в течение этого периода он не:

 • Служил в любое время на службе Республики или международной организации, членом которой является Республика, ИЛИ ЖЕ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
 • Ежегодно уведомляет любое консульство Республики в установленном порядке о намерении сохранить гражданство Кипра.
 

Blog

NEWS & PUBLICATIONS

GROUNDS ON WHICH THE CYPRUS CITIZENSHIP GRANTED MAY BE REVOKED BY THE COUNCIL OF MINISTERS

In accordance with the Article 113, of the Civil Registry Laws of 2002-2019, the Council of Ministers of the Republic of Cyprus may order the revocation of the Cyprus Citizenship, on the following grounds:

1. In the event the Cyprus Citizenship was obtained by way of a fraud, false representation or concealment of any essential fact(s).

2. In the event the holder of the Cyprus Citizenship has engaged in any of the following:

 • In acts or words, has demonstrated lack of loyalty or disgrace to the Republic of Cyprus; or
 • In any war carried out by the Republic of Cyprus illegally engaged in a transaction or communicated with the enemy or engaged in the conduct or engaged in any operation which, to his knowledge was conducted in such manner as to assist the enemy in that war; or
 • Within a period of ten (10) years from the registration or naturalization, the Cypriot Citizen has been convicted in any country for imprisonment for a particularly abominable offense or for an offense involving moral turpitude, provided that the conviction in question is an offense which constitutes a particularly abominable offense or involves moral turpitude in the Republic of Cyprus and which carries an imprisonment penalty.

3. If the Council of Ministers is satisfied that the Cypriot Citizen has usually resided in other countries for a continuous time period of seven (7) years and if during this period, has not:

 • Served at any time in the service of the Republic or of an International Organization of which the Republic is a member, OR ALTERNATIVELY
 • Annually notified any Consulate of the Republic, in a specified manner of the intention to retain the Cypriot Citizenship.
error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force