Blog

NEWS & PUBLICATIONS

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ως μέρος της μεταρρύθμισης του φορολογικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ψηφίστηκαν σε νόμους από την Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν  στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16 Ιουλίου 2015.

Οι τροποποιήσεις εισήχθησαν με σκοπό την εδραίωση της Κύπρου ως προορισμού για επενδύσεις και για την ενθάρρυνση επενδύσεων στην Κύπρο από ξένους επενδυτές.

Εν συντομία, οι κύριες τροποποιήσεις που έχουν ψηφιστεί σε νομοθεσία είναι οι ακόλουθες:

Έκπτωση επί Νέων Κεφαλαίων

Νόμος 116(I)/2015 που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (No.4) 2004

Με την εισαγωγή της έκπτωσης επί νέων κεφαλαίων, σε εταιρείες που λαμβάνουν νέα κεφάλαια προς χρήση από αυτές για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους, παραχωρείται έκπτωση η οποία αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας αυτής για το εν λόγω φορολογικό έτος μέχρι και το ποσοστό του ογδόντα τοις εκατόν (80%) του φορολογητέου εισοδήματος τους.

Η Έκπτωση επί νέων κεφαλαίων είναι ίση με το γινόμενο του επιτοκίου αναφοράς επί των νέων κεφαλαίων.

«Επιτόκιο αναφοράς» σημαίνει το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου του κράτους, στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξημένο κατά τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες, με κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου της Δημοκρατίας, αυξημένο κατά τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους.

Νέα κεφάλαια σημαίνει κεφάλαια τα οποία έχουν εισαχθεί στην επιχείρηση κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σε περίπτωση κατά την οποία νέα κεφάλαια εισάγονται υπό μορφή περιουσιακών στοιχείων σε είδος, η αξία των νέων κεφαλαίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την αγοραία αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στην εταιρεία.

Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα Νέα Κεφάλαια οποιαδήποτε ποσά έχουν προκύψει από επανεκτίμηση κινητών ή ακίνητων αξιών.

Είναι δυνατόν για μια εταιρεία να επιλέξει αποποίηση ολόκληρης ή μέρους της έκπτωσης που παραχωρείται δυνάμει της τροποποίησης.

Για την καταπολέμηση ενδεχόμενης κατάχρησης της έκπτωσης επί νέων κεφαλαίων, θα εφαρμόζονται συγκεκριμένες διατάξεις κατά των καταχρήσεων.

Η έκπτωση επί νέων κεφαλαίων θα ισχύει για εταιρείες κατοίκους της Δημοκρατίας ή εταιρείες μη κάτοικους της Δημοκρατίας με μόνιμη έδρα στη Δημοκρατία οι οποίες ασκούν επιχείρηση.

Εισαγωγή της έννοιας της «Κατοικίας» (“Domicile”) και εξαίρεση από Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα

Νόμος 119(I)/2015 που τροποποιεί τους περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμους του 2002 έως 2013

Πριν τις τροποποιήσεις, το εισόδημα (ανεξαρτήτως εάν προήλθε από την Κύπρο ή το εξωτερικό) σε μορφή μερισμάτων, τόκων ή ενοικίων υπόκειτο σε Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα, με ποσοστό 17% σε εισοδήματα από μερίσματα και 30% σε εισοδήματα από τόκους καταθέσεων.

Με την τροποποίηση αυτή, το εισόδημα για άτομα τα οποία δεν έχουν κατοικία (Domicile) στην Κυπριακή Δημοκρατία σε μορφή μερισμάτων, τόκων και ενοικίων, εξαιρείται από την Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα, ανεξαρτήτως εάν προήλθε από την Κύπρο ή το εξωτερικό.

Για τους σκοπούς των Νόμων περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα, ένα άτομο θεωρείται ότι έχει κατοικία (Domicile) στην Κυπριακή Δημοκρατία εάν έχει κατοικία καταγωγής στη Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, δηλαδή την κατοικία (domicile) του πατέρα κατά το χρόvo της γέvvησης, εξαιρουμένου:

(i)  ατόμου το οποίο έχει αποκτήσει και διατηρεί κατοικία επιλογής (domicile of choice) εκτός της Δημοκρατίας, με βάση τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου νοουμένου ότι δεν ήταν φορολογικός κάτοικος στη Κυπριακή Δημοκρατία, για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) συνεχόμενων ετών πριν από το φορολογικό έτος, ή

(ii)  ατόμου το οποίο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) συνεχόμενων ετών αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος της τροποποίησης του Νόμου.

Περαιτέρω, ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής, οποιοδήποτε άτομο είναι φορολογικός κάτοικος στη Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον δεκαεπτά (17) από τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν από το φορολογικό έτος, λογίζεται ως κάτοικος (Domicile) στη Δημοκρατία.

Συμπερασματικά, εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και ενοίκια για ξένους επενδυτές τα οποία δεν θεωρούνται ότι έχουν κατοικία (Domicile) στην Κύπρο, θα εξαιρούνται της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα ακόμα και εάν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Εξαίρεση από φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών για μελλοντικές πωλήσεις ακίνητης περιουσίας που θα έχει αποκτηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016

Νόμος 117(I)/2015 που τροποποιεί τους περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους του 2002 έως 2015

Σύμφωνα με την τροποποίηση του Νόμου περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών, κέρδη από διάθεση ιδιοκτησίας η οποία αποτελείται από ακίνητη ιδιοκτησία συνισταμένη σε γη, γη με οικοδομή ή γη με οικοδομές, απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου, νοουμένου ότι:

(i) η εν λόγω ακίνητη περιουσία αποκτήθηκε εντός της περιόδου που ορίζεται από την έναρξη της ισχύος της παρούσας τροποποίησης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016, και

(ii) η εν λόγω ακίνητη περιουσία αποκτήθηκε με αγορά ή συμφωνία αγοράς, αλλά όχι με ανταλλαγή ή δωρεά, στην αγοραία αξία της από μη συνδεδεμένο πρόσωπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται πως περαιτέρω θετικές τροποποιήσεις θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Σεπτέμβριο. Οι τροποποιήσεις που θα συζητηθούν θα αφορούν κέρδη και απώλειες ξένου συναλλάγματος (forex), απώλειες που μεταφέρονται σε εισόδημα από πνευματική ιδιοκτησία, επέκταση των εξαιρέσεων ατομικής φορολογίας για άτομα που εγκαθίστανται στην Κύπρο για εργασιακούς σκοπούς, αύξηση ετησίων εκπτώσεων για κεφαλαιουχικές δαπάνες (εργοστάσιο και μηχανήματα και βιομηχανικά κτήρια) και φορολογικές ελαφρύνσεις για ζημιές σε ομίλους εταιρειών.

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force