Αγοραπωλησίες Ακινήτων

Trust and Professionalism Since 1988

Αγοραπωλησιες Ακινητων

Η  Κύπρος  είναι  το  επιχειρηματικό  κέντρο  της ευρύτερης περιοχής  και  ως  εκ  τούτου,  ο  τομέας  των ακινήτων έχει αναπτυχθεί σημαντικά. Το ήπιο κλίμα σε συνδυασμό  με  την  άριστη υποδομή  της  Κύπρου  και το υψηλό βιοτικό επίπεδο, δίνουν πλεονέκτημα στην Κύπρο  ως  προορισμό  για  επενδύσεις  σε  ακίνητη ιδιοκτησία.

Η  εταιρεία  μας  μέσω  της  εξειδικευμένης  ομάδας δικηγόρων και έμπειρου γραμματειακού προσωπικού αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των νομικών και οικονομικών  θεμάτων  που  προκύπτουν  για  την απόκτηση  ακίνητης  ιδιοκτησίας.

Η  ομάδα μας μπορεί να απαντήσει οποιαδήποτε ερωτήματα και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, περιλαμβανομένων των κατωτέρω:

 • Σύνταξη και έλεγχος συμβολαίων αγοραπωλησίας
 • Έρευνες στο Κτηματολόγιο για επιβαρύνσεις
 • Νομική καθοδήγηση για αγορές και πωλήσεις ακινήτων
 • Κατάθεση συμβολαίων αγοραπωλησίας στο Κτηματολόγιο
 • Πληρωμές τελών χαρτοσήμανσης
 • Πληρωμές φόρων κεφαλαιουχικών κερδών
 • Υπογραφή συμβάσεων μέσω πληρεξουσίων
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων για απόκτηση άδειας από το Υπουργικό Συμβούλιο για πολίτες μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ετοιμασία και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων για μεταβιβάσεις τίτλων ιδιοκτησίας
 • Πληρωμή φόρων ακίνητης ιδιοκτησίας

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας:

Από την 01/01/2017 και έπειτα, ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας έχει καταργηθεί.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.):

Η αγορά ή ανέγερση καινούργιας κατοικίας υπόκειται σε Φ.Π.Α. από την 1η Μαΐου 2004. Ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 5%, εφαρμόζεται για τα πρώτα 200 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού κατοικιών, ανεξαρτήτως του συνολικού εμβαδού. Νοείται ότι, εάν η κατοικία υπερβαίνει τα 200 τ.μ., ο αιτητής θα πληρώσει 5% Φ.Π.Α. στα πρώτα 200 τ.μ. και 19% Φ.Π.Α. στα υπόλοιπα, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια.Δικαιούχος (Ευρωπαίος ή μη Ευρωπαίος πολίτης) είναι ο αιτητής που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την κατάθεση της αίτησης
 • Δεν έχει οποιοδήποτε άλλη κατοικία ως την μόνιμη κατοικία του

Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η κατοικία θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια και μόνιμη.

Το ανάλογο ποσό είναι επιστρεπτέο στην Αρμόδια Φορολογική Αρχή, εάν εντός της περιόδου των 10 χρόνων, η χρήση της κατοικίας ως μόνιμης διακοπεί, ανεξαρτήτως της περίπτωσης όπου η κατοικία μεταβιβάζεται στα παιδιά του αιτητή που είναι άνω των 18 ετών.

Δεύτερη ακίνητη ιδιοκτησία:

Αιτητής ο οποίος έχει ήδη αποκτήσει έγκριση μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για μία κατοικία, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. και για δεύτερη κατοικία, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται ως η μόνιμη κατοικία του/της, υπό την προϋπόθεση ότι, το συνολικό Φ.Π.Α. το οποίο έχει αποταμιευθεί από την πρώτη κατοικία, θα επιστραφεί πλήρως στο Τμήμα Φορολογίας, πριν από την οποιαδήποτε έγκριση για την δεύτερη κατοικία.

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force