Άδειες Μετανάστευσης

Trust and Professionalism Since 1988

Αδειες Μεταναστευσης

Οι λόγοι απόκτησης άδειας μετανάστευσης στην Κύπρο μπορεί να είναι πολυάριθμοι – είτε είναι η αναζήτηση καλύτερης βάσης για επιχειρηματικές δραστηριότητες στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο εμπορικό κόσμο, είτε είναι η εξασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου ζωής.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Πολίτες κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αιτηθούν για απόκτηση άδειας προσωρινής παραμονής (pink slip), η οποία είναι περιοδικά ανανεώσιμη.

Οι άδειες προσωρινής παραμονής εκδίδονται με περίοδο ισχύος 1 (ένα) ή περισσότερα έτη. Ο κάτοχος θα πρέπει να αιτηθεί για ανανέωση τουλάχιστον 1 (ένα) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας. Ο αιτητής πρέπει να αποδείξει ότι εξασφαλίζει επαρκές ετήσιο εισόδημα, το οποίο προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό και να ενοικιάζει ή αγοράσει ακίνητο στην Κύπρο για την διαμονή του. Οι αιτητές δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την Κύπρο κατά την διάρκεια της εξέτασης της αίτησης τους. Η άδεια προσωρινής παραμονής ακυρώνεται όταν ο κάτοχος παραμείνει εκτός Κύπρου για διάστημα μεγαλύτερο των 3 (τριών) συνεχόμενων μηνών.

Μετά την πάροδο 5 (πέντε) ετών, ο κάτοχος της άδειας προσωρινής παραμονής, μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνιμης παραμονής.

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αιτηθούν για να αποκτήσουν άδεια μόνιμης παραμονής (yellow slip) εφόσον αποδείξουν ότι εξασφαλίζουν επαρκές ετήσιο εισόδημα το οποίο μπορεί να προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό ή από την Κύπρο. Οι αιτητές θα πρέπει να ενοικιάζουν ή να έχουν αγοράσει ακίνητο στην Κύπρο για την διαμονή τους. Μέλη της οικογένειας του αιτητή οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να καταχωρήσουν αίτηση για απόκτηση άδειας μόνιμης διαμονής ως εξαρτώμενοι του κύριου αιτητή.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων μπορούν να αιτηθούν για να αποκτήσουν άδειες προσωρινής παραμονής και εργοδότησης ως πολίτες κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύοντας τουλάχιστον €171.000 και λειτουργώντας μέσω κατάλληλων γραφείων στην Κύπρο.

Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να εργοδοτήσουν μέχρι 5 (πέντε) διευθυντές με ελάχιστο ακάθαρτο μηνιαίο εισόδημα €3.872 και μέχρι 10 (δέκα) μεσοδιευθυντικά στελέχη με ελάχιστο ακάθαρτο μηνιαίο εισόδημα €1.936 – €3.871.

Οι άδειες προσωρινής παραμονής και εργοδότησης έχουν διάρκεια ισχύος μέχρι 2 (δύο) έτη και είναι ανανεώσιμες. Τα μέλη της οικογένειας των κατόχων μπορούν να αιτηθούν για απόκτηση άδειας προσωρινής παραμονής με την διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Κανονική διαδικασία

Άδεια μετανάστευσης υπό τον Κανονισμό 5, Κατηγορίας ΣΤ (περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμοί του 1972 μέχρι 2013) μπορούν να δοθεί σε πρόσωπα που έχουν στη διάθεση τους εξασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα στο εξωτερικό, με το οποίο μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και τους εξαρτώμενους τους (εκλέξιμα οικογενειακά μέλη). Απαιτείται η αγορά προσωπικής, ιδιωτικής κατοικίας, όπου το ποσό επένδυσης δεν είναι καθορισμένο. Η εξέταση των αιτήσεων, διαρκεί σχεδόν 1 (ένα) χρόνο.

Ταχεία διαδικασία

Άδεια μετανάστευσης υπό τον Κανονισμό 6(2) (περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμοί του 1972 μέχρι 2013) μπορεί να επιτευχθεί με την αγορά προσωπικής, ιδιωτικής κατοικίας (αγορά μέχρι δύο κατοικιών) η οποία να πωλείται για πρώτη φορά από την ίδια Εταιρεία Ανάπτυξης και Οικοδομών, ή μίας ιδιωτικής κατοικίας και ενός καταστήματος επιφάνειας τουλάχιστον 100,000 τ.μ., ή μίας ιδιωτικής κατοικίας και ενός γραφείου επιφάνειας τουλάχιστον 200,000 τ.μ., με ελάχιστο ποσό επένδυσης €300.000 (χωρίς Φ.Π.Α.). Ο κύριος επενδυτής πρέπει να αποδείξει ότι εξασφαλίζει επαρκές ετήσιο εισόδημα, με το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του καθώς και τους εξαρτώμενους του. Είναι απαραίτητη η απόδειξη κατάθεσης του ποσού των €30.000 περίπου, σε προσωπικό λογαριασμό στην Κύπρο, τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια. Η έγκριση άδειας δύναται να ληφθεί εντός 2 (δύο) μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης.

Oι κάτοχοι αδειών μετανάστευσης πρέπει να επισκέπτονται την Κύπρο μια φορά τουλάχιστον κάθε 2 (δύο) έτη.

error: All proprietary rights of this photo are exclusively owned by its creator and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof to the public, without prior consent is strictly prohibited and shall give to its creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force