Άδειες Μετανάστευσης

Trust and Professionalism Since 1988

Αδειες Μεταναστευσης

Οι λόγοι απόκτησης άδειας μετανάστευσης στην Κύπρο μπορεί να είναι πολυάριθμοι – είτε είναι η αναζήτηση καλύτερης βάσης για επιχειρηματικές δραστηριότητες στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο εμπορικό κόσμο, είτε είναι η εξασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου ζωής.

 

1) ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Πολίτες κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αιτηθούν για να αποκτήσουν άδεια προσωρινής παραμονής (pink slip), η οποία είναι περιοδικά ανανεώσιμη.

Οι άδειες προσωρινής παραμονής εκδίδονται με περίοδο ισχύος ένα ή περισσότερα έτη. Ο κάτοχος θα πρέπει να αιτηθεί για ανανέωση τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας. Ο αιτητής πρέπει να αποδείξει ότι εξασφαλίζει επαρκές ετήσιο εισόδημα, το οποίο προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό και να ενοικιάζει ή να έχει αγοράσει ακίνητο στην Κύπρο προς απόδειξη της διαμονής του. Οι αιτητές δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την Κύπρο κατά την διάρκεια της εξέτασης της αίτησης τους. Η άδεια προσωρινής παραμονής ακυρώνεται όταν ο κάτοχος παραμείνει εκτός Κύπρου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών συνεχόμενων μηνών ή περισσότερων.

Μετά την πάροδο πέντε ετών, ο κάτοχος άδειας προσωρινής παραμονής, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για μόνιμη παραμονή.

Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αιτηθούν για να αποκτήσουν Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη ή μέλους της οικογένειας του (yellow slip) εφόσον αποδείξουν ότι εξασφαλίζουν επαρκές ετήσιο εισόδημα το οποίο μπορεί να προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην Κύπρο. Οι αιτητές θα πρέπει να ενοικιάζουν ή να έχουν αγοράσει ακίνητο στην Κύπρο.

 

2) ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων μπορούν να αιτηθούν για να αποκτήσουν άδειες προσωρινής παραμονής και εργοδότησης ως πολίτες κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύοντας κεφάλαιο ύψους €200.000 σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Κύπρο για σκοπούς δραστηριοποίησης της επιχείρησης, η οποία πρέπει να λειτουργεί μέσω κατάλληλων γραφείων στην Κύπρο.

Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να εργοδοτήσουν μέχρι πέντε Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη (Directors) με ελάχιστο ακάθαρτο μηνιαίο εισόδημα ποσού €4.000, μέχρι δέκα Μεσοδιευθυντικά, ανώτερα στελέχη και άλλο απαραίτητο προσωπικό (key personnel) με ελάχιστο ακάθαρτο μηνιαίο εισόδημα ποσού €2.000 και Εξειδικευμένο Προσωπικό (Specialists) με ελάχιστο ακάθαρτο μηνιαίο εισόδημα ποσού €2.000. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εργοδότησης εξειδικευμένου προσωπικού βασίζεται στον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Οι άδειες προσωρινής παραμονής και εργοδότησης έχουν διάρκεια ισχύος μέχρι δύο έτη και είναι ανανεώσιμες. Τα μέλη της οικογένειας των κατόχων μπορούν να αιτηθούν για απόκτηση άδειας προσωρινής παραμονής με την διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης.

 

3) ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άδεια μετανάστευσης υπό τον Κανονισμό 5, Κατηγορίας ΣΤ (περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμοί του 1972 μέχρι 2013) μπορούν να δοθούν σε πρόσωπα που έχουν στη διάθεση τους εξασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα στο εξωτερικό, με το οποίο μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και τους εξαρτώμενους τους (εκλέξιμα οικογενειακά μέλη). Το ποσό επένδυσης σε ακίνητο δεν είναι καθορισμένο.

Συστήνεται η λειτουργία και η διατήρηση προσωπικού τραπεζικού στην Κύπρο, με αποταμιεύσεις ύψους €30.000.

Η εξέταση των αιτήσεων, διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο.

ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άδεια μετανάστευσης υπό τον Κανονισμό 6(2) (περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμοί του 1972 μέχρι 2013) μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων προϋποθέσεων:

1. Επενδυτικά κριτήρια:

2.1(Α) – Επένδυση σε οικία ή διαμέρισμα:

Ο κύριος αιτητής πρέπει να έχει προβεί σε αγορά οικίας ή διαμερίσματος ελάχιστου ποσού €300.000 (πλέον ΦΠΑ), που να πωλείται για πρώτη φορά από Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Οικοδομών και να υποβάλλει μαζί με την αίτηση του τις επίσημες αποδείξεις για την εξόφληση του ποσού των €200.000 (χωρίς ΦΠΑ) τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας παράδοσης του ακινήτου.

Η επένδυση μπορεί να συνδυαστεί με την αγορά μέχρι δύο οικιών ή διαμερισμάτων, οι οποίες/τα οποία μπορούν να αγοραστούν από διαφορετικές Εταιρείες Ανάπτυξης Ακινήτων.

Τα χρήματα της επένδυσης πρέπει να έχουν προέλθει από το εξωτερικό.

2.1(Β) – Επένδυση σε Ακίνητα (εξαιρουμένων οικιών/διαμερισμάτων):

Ο επενδυτής πρέπει να έχει προβεί στην επένδυση του ποσού των €300.000 (πλέον ΦΠΑ) τουλάχιστον, με την αγορά άλλης μορφής ακινήτων όπως γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων ή παρόμοιας φύσης αναπτύξεις ή σε συνδυασμό, τα οποία μπορούν να είναι και μεταπωλήσεις.

Επένδυση μέσω εταιρείας

Η αγορά ακινήτου για σκοπούς απόκτησης της άδειας μόνιμης παραμονής υπό των κριτηρίων 2.1.(Α) και 2.1.(Β) πιο πάνω, μπορεί να γίνει και από νομικό πρόσωπο νοουμένου ότι, ο αιτητής και/ή η σύζυγος του είναι οι αποκλειστικοί μέτοχοι ή οι πραγματικοί δικαιούχοι (UBO). Επιπλέον, η εταιρεία πρέπει να έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

Στην περίπτωση όπου άλλη εταιρεία είναι η δικαιούχος της εταιρείας που θα προβεί στην επένδυση και οι δικαιούχοι αυτής της εταιρείας είναι ο αιτητής και η σύζυγος του, τότε οι τελευταίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης για απόκτηση άδειας μόνιμης παραμονής νοουμένου ότι υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την κυριότητα των μετοχών.

2.1(Γ) – Επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο Κυπριακής Εταιρείας με δραστηριότητες και προσωπικό στην Κύπρο:

Ο αιτητής πρέπει να έχει επενδύσει το ποσό των €300.000 σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει την έδρα της στην Κύπρο και απασχολεί τουλάχιστον πέντε άτομα.

2.1(Δ) – Επένδυση σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων (τύπου AIF, AIFLNP, RAIF):

Ο αιτητής πρέπει να έχει επενδύσει το ποσό των €300.000 τουλάχιστον για την αγορά μονάδων από Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων/Alternative Investment Funds (ΟΕΕ/AIF) ή Εγγεγραμμένο Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων/Registered Alternative Investment Funds (RAIF) ή Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων/Alternative Investment Funds with limited Number of Persons (ΟΕΕΠΑΠ/AIFLNP) που έχει συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχει αδειοδοτηθεί/εγγραφεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

2. Ετήσιο Εισόδημα:

Ο αιτητής πρέπει να αποδείξει ότι έχει στη διάθεση του εξασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα με το οποίο μπορούν να υποστηρίξει τον εαυτό του και τους εξαρτώμενους τους, ύψους τουλάχιστον €30.000 το οποίο πηγάζει από το εξωτερικό πλέον €5.000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του (σύζυγο και ανήλικα τέκνα) και €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα (του ιδίου και/ή της συζύγου του).

Στην περίπτωση που η επένδυση γίνει υπό των κριτηρίων 2.1(Β) και 2.1(Δ), ολόκληρο ή μέρος του εξασφαλισμένου ετήσιου εισοδήματος μπορεί να πηγάζει και από την Κύπρο.

Η περίοδος εξέτασης της αίτησης κυμαίνεται περίπου στους δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Κύρια σημεία:

  • Για τα επενδυτικά κριτήρια 2.1(Β) – 2.1(Δ), ο αιτητής πρέπει να αποδείξει τον χώρο διαμονής του στην Κύπρο, προσκομίζοντας τίτλο ιδιοκτησίας ακινήτου, αγοραπωλητήριο έγγραφο ή συμφωνία ενοικίασης.
  • Δεν υπάρχει υποχρέωση ανοίγματος προσωπικού λογαριασμού σε Κυπριακό Τραπεζικό Ίδρυμα για την υποβολή αίτησης υπό της ταχείας διαδικασίας.
  • Η κάτοχοι άδειας μόνιμης παραμονής πρέπει να επισκέπτονται την Κύπρο μία φορά κάθε δύο έτη.
  • Κάθε πρόσωπο το οποίο αιτείται την άδεια μόνιμης παραμονής υπό οποιαδήποτε κατηγορία πιο πάνω, δεν δύναται να απασχοληθεί ή να εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ως υπάλληλος σε εταιρεία στην Κύπρο εκτός στην περίπτωση επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου σε Κυπριακή Εταιρεία.

 

Έρευνα δέουσας επιμέλειας:

Διεξάγεται έλεγχος δέουσας επιμέλειας στα νομικά και στα οικονομικά παραστατικά του ατόμου και/ή της επιχείρησης πριν την υποβολή των αιτήσεων για την απόκτηση οποίας άδειας μετανάστευσης.

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force