Νεα και Δημοσιευσεις

Πιο κατω θα βρειτε τα ενημερωτικα μας δελτια σχετικα με τις προσφατες εξελιξεις στο φασμα της νομικης

Ο περί της Λήψης Έκτακτων μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020 (Αρ. 33(Ι)/2020) της Κυπριακής Δημοκρατίας θέτει τις πρόνοιες αναστολής μηνιαίων...

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 15/03/2020, η Δημόσια Υπηρεσία λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό έτσι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις, ούτε εκδίδονται ή ανανεώνονται...

Ως μέρος της μεταρρύθμισης του φορολογικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ψηφίστηκαν σε νόμους από την Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν...

Στις 23 Δεκεμβρίου 2016, οι ακόλουθες τροποποιήσεις έχουν επέλθει στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002, εισάγοντας νέες διατάξεις προς την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων...

Η Βουλή των Αντιπροσώπων με την τροποποίηση του Νόμου περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών, δημιούργησε την δυνατότητα εγγραφής ετερόρρυθμου συνεταιρισμού περιορισμένης («Συνεταιρισμός...

Σύμφωνα με την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση...

error: All proprietary rights of this photo are exclusively owned by its creator and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof to the public, without prior consent is strictly prohibited and shall give to its creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force