Καταπολέμιση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος & Συμμόρφωση

Trust and Professionalism Since 1988

Παρεμποδιση και Καταπολεμηση της Νομιμοποιησης Εσοδων απο Παρανομες Δραστηριοτητες & Συμμορφωση

Η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύεται από την εθνική νομοθεσία περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 2007 και από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ταυτόχρονα, οι νομικές οντότητες, εποπτεύονται από Μονάδες Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών και Κυβερνητικές Αρχές, και πιο συγκεκριμένα από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ). Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ υποχρεούται να συλλέγει πληροφορίες και να εξετάζει περιοδικά τους φακέλους των πελατών των Δικηγορικών εταιρειών. Η νομοθεσία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υπερισχύει του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πριν την έναρξη της επαγγελματικής σχέσης, οι Δικηγόροι είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και το οικονομικό προφίλ του πελάτη – άλλως πως, να προβαίνουν σε έρευνα δέουσας επιμέλειας. Επιπλέον, οι Δικηγόροι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν και να αναθεωρούν το οικονομικό προφίλ των πελατών τους κατά διαστήματα, είτε σε περίοδο ενός έτους είτε τριών, σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου του πελάτη.

error: All copyrights and trademarks as well as all other intellectual and proprietary rights of the photographs and articles in this website, are exclusively owned by their creators and any use, reproduction, advertisement, sale, lease, distribution, lend and/or exposition of the original or copy thereof without prior consent is strictly prohibited and shall give to their creator the right to demand legal damages in a Court of Law in accordance with the Laws of Cyprus and any other International Laws in force